.

سوال : دستگاه سختی گیر از چه روشی استفاده می کند؟

جواب : دستگاه سختی گیر KENT از روش پاکسازی املاح از آب بوسیله رزین انجام می گیرد.

سوال : دستگاه سختی گیر چه عملی روی آب انجام می دهد؟

جواب : کار رزین در دستگاه های سختی گیرKENT به این صورت انجام می گیرد که رزین ،املاح (سختی) آب خام را با عمل یونیزاسیون به خود جذب می کند.

سوال : سیستم احیاء رزین چگونه صورت می گیرد؟

جواب : سیستم احیاء سختی گیر با نمک طعام NaCL انجام می گیرد به این صورت که نمک طعام قابلیت آنرا دارد که املاح جذب شده توسط رزینی از آن جدا کند و رزین را آماده فعالیت مجدد نماید.