لامپ UV

Ultra Violet پرتودهی نور فرابنفش

تاریخچه

انرژی UV از اواخر قرن نوزدهم میلادی بطور موفقیت آمیزی برای گندزدایی آب و تجهیزات به کار گرفته شد. استفاده از آن برای گندزدایی جریان هوا از اواخر دهه 1930 شروع شد و در دهه 1990 پیشرفتهای قابل توجهی در این زمینه به دست آمد.امروزه استفاده از اشعه UV برای ضد عفونی, پاستوریزه , استرلیزاسیون آب و هوا به کار رفته و به عنوان یکی از بی خطر ترین و نزدیکترین روشها به طبیعت به شمار می رود.

انواع اشعه UV پرتوی فرا بنفش جزیی از طیف الکترو مغناطیس است که بین اشعه x و نور مرئی واقع شده است.

بنابراین نور فرابنفش قابل دیدن نیست.

نور فرابنفش طول موجی بین 100 تا 400 نانومتر را داراست و به قسمتهای زیر دسته بندی میشود.

الف) UV-A که طول موجی بین 315-400 نانومتر را دارد.

ب) UV_B که طول موجی بین 280-315 نانومتر را دارد.

ج) UV_Cکه طول موجی بین 200-280 نانومتر را دارد.

د) UV Vaeuum که طول موجی بین 100 تا 200 را دارد.

تاثیر پرتوی فرابنفش بر میکروارگانیسم ها:

پرتوی فرا بنفش بر علیه میکرو ارگانیسم ها شامل باکتریها ,ویروس ها, قارچ ها , کپک ها, مخمرها و جلبکها در آب و هوا و سطوح موثر است.

اصول ضدعفونی با پرتوی فرابنفش آسیب هسته ژنتیکی سلول , با از هم پاشیدن DNAو RNAاست .

پرتو فرابنفش در طول زنجیره وراثتی اثر گذاشته باعث میشود تا رشته های وراثتی قادر به نسخه برداری نشود.

بنابراین تولید مثل میکروارگانیسم ها خاتمه می یابد